Sportpszichológia

1. Igényelhető szolgáltatások

1.1. Sportpszichológiai tanácsadás

Az egyéni sportpszichológiai tanácsadás több területen segíti a sportolók fejlődését, illetve egészségvédelmét. A sportpszichológussal végzett munka főbb céljai és területei lehetnek:

 • Tudatosság fejlesztése

 • Optimális versenyállapot elérése

 • Mentális felkészülési rutin kialakítása

 • Pozitív gondolkodás, győztes mentalitás erősítése

 • Önbizalom és sikerorientáció erősítése a kudarckerülő attitűddel szemben

 • Figyelem, koncentráció, összeszedettség, mentális jelenlét erősítése

 • Akarati tényezők erősítése

 • Mentális tréning elsajátítása

 • Támogatás a professzionális életvezetésben

 • Feszültség-, versenyszorongás és stressz-kezelés

 • Támogatás a magánéleti problémák, és krízisek megoldásához

 • Társas hatékonyság (kommunikáció, konfliktuskezelés) fejlesztése

1. 2. Csoportos pszichológiai tréning (Competere tréning)

Az angol versenyzés (competition) szó latin eredetű. Az eredeti „competere” szó egyik jelentése: „valakivel együtt törekedni valaminek az elérésére”.

A Competere tréning szemléletében a versenyzés lehetőség másokkal együtt haladva az ember képességeinek minél teljesebb kibontakoztatására. Tehát a versenyző nem csak ellenfelei ellen küzd, hanem velük együtt jár a saját fejlődési útján. A tréning a mentális tényezők fejlesztését célozza meg kihasználva a társas közeg hatóerejét.

A 36 órás Competere tréning elsősorban az alábbi – sportteljesítmény szempontjából fontos - tényezőkre fókuszál:

 • Céltudatosság

 • Önbizalom

 • Pozitív belső beszéd

 • Feszültség és versenyszorongás kezelése

 • Figyelem koncentráció, figyelem fókuszálás

 • Társas készségek (kommunikáció, együttműködő készség, empátia, konfliktuskezelés)

 • Tudatosság fejlesztése

 • Mentális tréning

 • Az integratív szemléletű fejlesztő program a pszichológia több irányzatának elméleti és módszertani ötvözetével dolgozik:

 • Elméleti háttérként felhasználja a sportpszichológiai kutatásokat.

 • Épít a csoportlélektan szabályszerűségeire és csoportdinamikai erőforrásaira.

 • A pszichés jelenségeket a rendszerszemlélet megközelítésében értelmezi.

 • Gyakorlataiba beépít relaxációs és szimbólumterápiás módszereket, kognitív pszichológiai technikákat, rendszerszemléletű strukturális gyakorlatokat és személyiségfejlesztő játékokat.

 • A megközelítés szemléleti hátterében hangsúlyosan megjelenik a transzperszonális pszichológia, mely az egyéni életfeladatokon túlmutató keretet vet fel. Itt az önfejlődés más dimenziói is jelentőséget nyernek.

A tréning javasolt ütemezése: 12 x 3 óra kétheti rendszerességgel.

Korosztály 16-18 illetve 19-21 év.

Maximális létszám: 12 fő.

1.3. Sérülés rehabilitáció pszichológiai támogatása

A sérülés rehabilitáció pszichológiai támogatása jelentősen elősegíti a fizikai felépülést és a sportágba való visszatérést. A mentális támogatás az alábbi területeken segítheti a sérült sportolókat:

 • A sérülés lélektani feldolgozása.

 • A felépülést esetlegesen akadályozó lélektani folyamatok feloldása.

 • Mentális és fizikai ellazulás készségének elsajátítása által az izmok, ízületek rugalmasabbá tétele.

 • A regenerációhoz szükséges pozitív attitűd fenntartása elhúzódó sérülés esetén.

 • A sérülésből szerzett tapasztalatok pozitív átkeretezése, és beépítése a visszatérés utánra sérülés prevenció céljából.

 • Mentális gyakorlás, amely által a mozgás magasabb szintre fejlődhet a fizikai gyakorlásból való kiesés alatt is.

1.4. Mindfulness tréning (Jelentudatosság erősítése a sportban)

A sportbeli sikerességben - és az élet egyéb területén is - döntő tényező, hogy figyelmünket mire, és hogyan vagyunk képesek összpontosítani. A figyelmet fókuszálhatjuk egyszerre egy, de akár több tárgyra is. A tevékenység hatékonysága nem a figyelem fókuszának tárgyától vagy annak számától függ, hanem attól, hogyan tudjuk maradéktalanul, a jelen pillanatban a megfelelő tárgyakra irányítani a figyelmet. Mentális jelenlétnek (mindfulness) azt a jelenséget nevezzük, amikor figyelmünket maradéktalanul a jelen pillanatra, az akkori történésekre, illetve az abban végzett tevékenységre tudjuk összpontosítani. A mentális jelenlétre való képesség összefügg a sportbeli képességek kibontakoztatását befolyásoló legfontosabb pszichológiai tényezőkkel – többek között – az önbizalommal vagy a szorongással, és a kiemelkedő teljesítményhez elengedhetetlen tudatossággal. Azokról az emberekről, akik nehéz szituációkban helytállva, akár a zavaró körülmények ellenére is nagy teljesítményeket vittek véghez magyarul szoktuk azt mondani, hogy volt lélekjelenléte. Ebben az összefüggésben a lélekjelenlét szavunk a mentális jelenlét fogalom szép magyar alternatívája lehet. Az a sportoló, aki az edzés- és versenyszituációkban testben, lélekben, szellemben egyaránt jelen van bizonyára nagyon hatékonyan tudja mozgósítani képességeit. A mindfulness gyakorlása a legújabb kutatások szerint pozitív hatással van a lelki egészségre, a stresszel való megküzdésre és a társas kapcsolatok minőségére is.

A mindfulness tréning tradicionális rendszerekből (jóga, harcművészetek) származó gyakorlatokkal célozza meg a jelentudatosság, az osztott figyelem és a koncentráció erősítését.

A tréning rendszeressége heti egy alkalommal 1,5 óra.

1.5. Edzői hatékonyság tréning

A gyakorlati és kutatási tapasztalatok szerint az edző - személyisége, szemlélete szakmai és pedagógiai-pszichológiai felkészültsége - kiemelkedően jelentős tényező a sportolók tehetségének kibontakoztatásában. A jelen fiatal generációja motivációs jellemzőiben, lélektani és családi hátterében jelentősen különbözik a korábbi generációkétól, ezért gyakran megtörténik, hogy a korábban sikerrel bevált edzői szemlélet már kevésbé hatásos a sportolók képzésében, megtartásában. A sportolók és maga a sport folyamatos fejlődése miatt elengedhetetlen a sportban dolgozó szakembereknek is hangsúlyt helyezni a saját - életen át tartó - fejlődésükre.

A program célja: A szakemberek sportpedagógiai és sportpszichológiai szaktudásának, illetve szakmai tudatosságának fejlődése. Továbbá a szakemberek mentálhigiénéjének támogatása.

A 40 órás tréning tematikája a következő témák köré szerveződik:

 • Tudatosság, mentális jelenlét, figyelem, koncentráció

 • Szemléletek hatása a fejlődésre és teljesítményre

 • Hatékony edzői kommunikáció, instrukciók adása, visszajelzés

 • Önismeret szerepe a teljesítményben

 • Sportpszichológiai technikák alkalmazása a felkészítésben

 • Önbizalom és fejlesztése

 • Szorongás, teljesítményszorongás, stressz-kezelés

 • Motiváció

 • Kreativitás és fejlesztése

 • Életkori pszichés különbségek

A tréning ütemezése: 20 x 2 óra, heti rendszerességgel.

Maximális létszám 15 fő.

1.6. Tradicionális mozgásintegráció

Harcművészeti alapelvek alkalmazása finom mozgáskoordináció, testtudat fejlesztés céljával.

Természetes testhasználat, helyes testtartás, mozgásszinkronizáció, hatékonyság, teljesítmény fejlesztése.

Sportági aszimmetria korrigálása.

Figyelem, összpontosítás fejlesztése, képekkel történő munka során, Flow állapot megélése.

Harcművészet nyelvezetének alkalmazása az élet más területein.

Emishi O-Do-Kai, mint harcművészeti rendszer.

Csoportos tréning vagy egyéni foglalkozások formájában heti egy alkalommal 1,5 óra.

1.7. Egyéni sportpszichológiai konzultáció és szupervízió edzők részére

A neveléssel foglalkozó szakmákban a legfontosabb eszköz az ember saját személyisége. Az edző személyes fejlődése meghatározó a sportolók fejlődésének szempontjából. A szupervízió önismereti lehetőséget nyújt a szakemberek számára a személyes és szakmai fejlődéshez. Továbbá lehetőséget nyújt a saját mentálhigiéné támogatására is.

A konzultáció egyrészt jelenthet sportpszichológiai szakmai tanácsadást, közös sportolóval való munka esetén pedig team munkát. Az edző hasznos szempontokat kaphat a mentális fejlesztéshez (például kreativitás fejlesztés, versenyszorongás kezelés, akarati tényezők fejlesztése) illetve a problémás pedagógiai-pszichológiai helyzetek megoldásához. A pszichológus pedig fontos információkat nyerhet a sportolóról a további munkához.

1.8. Pszichológiai felmérések

I. Vienna Test rendszer

Számítógépes pszichológiai mérési tesztrendszer, mellyel a sportolók kognitív képességeit és személyiségjegyeit egyaránt mérni lehet. A teszteredmények azonnal, pontosan és könnyen áttekinthetők, továbbíthatók különböző statisztikai feldolgozásokra. A sportolók teszteredményeit az adatbázis tárolja, így azok később újabb vizsgálatok eredményeivel is azonnal összehasonlíthatók. A tesztrendszer könnyen használható, a vizsgálati személyre szabható, azaz sportág specifikus, mely rendkívül hasznos az adott sportoló / edző vagy akár csapat számára.

Számos kompetenciát célzottan tud mérni, legyen szó akár problémamegoldásról, eredmény-orientációról, vagy célkitűzésről (pl.: teljesítménymotiváció, önbizalom). Döntési készségeket (döntési képesség, döntéshozatali stílus, kompetencia), az asszertivitási szintjét, együttműködési készségeket (konfliktuskezelés, csapatmunka, empátia, problémafókuszáltság, stb.) is mérhetünk vele. A stressz tűrés (frusztrációs tolerancia, stresszhelyzetben mutatott stabilitás), a szabálykövetés és a szimultán figyelmi kapacitás precíz vizsgálata is megvalósítható vele.

Sportpszichológiai szempontból a mérhető tényezők három csoportba sorolhatók:

Kognitív tényezők

Ide tartozik pl. a stressz, figyelem, memória, reakcióidő, előre jelzési készség (anticipáció), melyek egytől egyig fejleszthetőek.

Személyiségjegyek

Ezek a tulajdonságok meghatározzák a sportoló viselkedését kiélezett szituációkban, vagy pl. a helyét a csapatban. Mérhető az adott személy impulzivitása, motivációja, érdekérvényesítési készsége. Ezek azonosításával a sportoló felkészíthető a kiélezett helyzetek kezelésére.

Fiziológiai tényezők

A pulzus, légzésszám, bőrellenállás, stb. egyidejű mérésével pontosíthatók a sportoló fizikai reakciói téthelyzetek során, mely támpontot nyújt a sportpszichológusi felkészítő munkában.

A rendszer sportág specifikus volta miatt adott sportágra más-más típusú tesztek kerülnek összeválogatásra. A tesztcsomag kitöltésének ideje 1-1,5 óra.

A teszteredmények alapján opcionálisan kérhető egyéni fejlesztési terv összeállítása, ahol első sorban az erősítendő területekkel foglalkozunk.

A tesztek felvételét csapatoknál fél évente, egyéni sportolóknál évente ajánlott újra ismételni.

II. Szituatív EEG mérés

A szituatív EEG mérés a sportági tevékenységhez hasonló, életszerű szituációban méri a csúcsteljesítményhez szükséges optimális figyelmi, és mentális ellazultsági állapotot. A mérési eredmények összevethetőek a Vienna Test csomag adataival, így a két eljárás egymást kiegészítve komplex képet nyújt a mentális paraméterekről.

A szituatív EEG mérés alapján, személyre szabott mentális fejlesztési terv összeállítása kérhető. A fejlesztési terv kidolgozása a mérési eredmények, illetve a sportolóval – adott esetben az edzővel – való konzultáció alapján történik. A mérési eredmények támpontot nyújtanak a fejlesztés irányához. A későbbi mentális fejlesztő munka, és a kontroll mérések során felléphetnek további új szempontok, melyek minőségileg támogatják a fejlesztési folyamatot.

III. Csapat szociometriai vizsgálat

A szociometriai vizsgálat célja feltérképezni a csapat informális szerkezetét. Az eredmények információt nyújtanak a csapatkohézióról, továbbá a csapaton belüli társas viszonyokról, működési dinamikákról, amelyek befolyással vannak a teljesítményre.

 

Árlista

Áraink forintban értendőek, tartalmazzák az általános forgalmi adót!

A szolgáltató az árváltozás jogát fenntartja!

Vizsgálat Ár
Sportpszichológia tanácsadás 10.000 Ft
Csoportos pszichológiai tréning (személyenként) 1.800 Ft
Sérülés rehabilitáció pszichológiai támogatása 10.000 Ft